Școala de competențe digitale „Tech Nation” POCU/860/3/12/142493

Finanțatorul proiectului este Guvernul României prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, program operațional co-finanțat din Fondul Social European (FSE). Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatațirea nivelului de cunoștințe/competențe/ aptitudini in domeniul alfabetizarii digitale a angajaților care iși desfașoară activitatea în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI din regiunile Nord Est și Centru prin participarea in cadrul proiectului a 315 de angajati la programe de formare in domeniul competențelor digitale (de nivel de baza, avansate sau cursuri dedicate specialiștilor din domeniul IT) și prin oferirea de sprijin IMM-urilor din sectoarele economice menționate anterior în vederea integrării de programe de formare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale.

Obiectivul general al proiectului este în linie cu Obiectivul tematic 8: “Promovarea unei ocupări sustenabile si de calitate a forței de muncă si sprijinirea mobilității forței de muncă”, cu prioritatea de învestiții 10.iii “Îmbunătatirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârsta într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor cai de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite” si cu Obiectivul specific 3.12. “Îmbunătațirea nivelului de cunoștinte/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajatilor”.

Obiective specifice

OS1

Dezvoltarea competențelor în domeniul alfabetizării digitale pentru un număr de 315 angajați din IMM-uri eligibile, prin participarea la cursuri de formare profesională dedicate nivelului lor de competență (de bază, avansate sau dedicate specialiștilor din domeniul IT).

OS2

Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfașoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv

OS3

Susținerea a cel puțin 72 de IMM-uri în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul competențelor digitale, in speța prin realizarea și implementarea aplicației mobile “Tech Radar”

OS4

Promovarea implementării temelor secundare FSE specifice acestui tip de proiect și apel, prin crearea de parteneriate la nivelul regiunilor Centru și Nord-Est care vor implica stakeholderi relevanți pentru obiectivele proiectului

DESPRE PROIECT

Proiectul Școala de competențe digitale „Tech Nation” este implementat în perioada 28 octombrie 2022-31 decembrie 2023 de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România în parteneriat cu Educație Informală SA și are în vedere dezvoltarea competențelor în vederea alfabetizării digitale pentru angajații care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare, Centru și Nord-Est. 

GRUP ȚINTĂ

315  angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

72 de IMM-uri din regiunile Centru si Nord-Est care deșfasoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.