PROIECT

Proiectul Școala de competețe digitale „Tech Nation”este implementat in perioada 28 octombrie 2022-31 decembrie 2023 de catre Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România in parteneriat cu Educație Informală SA și are în vedere dezvoltarea competențelor în vederea alfabetizării digitale pentru angajații  care iși desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare, Centru și Nord-Est.

Ca urmare a implementării proiectului, cel puțin 315 angajați vor dobândi competențe suplimentare în ceea ce privește digitalizarea.

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul obiectivului specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/ aptitudini in domeniul alfabetizarii digitale a angajaților care își desfașoară activitatea în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI din regiunile Nord Est și Centru prin participarea in cadrul proiectului a 315 de angajați la programe de formare în domeniul competențelor digitale (de nivel de bază, avansate sau cursuri dedicate specialiștilor din domeniul IT) și prin oferirea de sprijin IMM-urilor din sectoarele economice menționate anterior in vederea integrării de programe de formare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale.

Obiectivul general al proiectului este în linie cu Obiectivul tematic 8: “Promovarea unei ocupari sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă”, cu prioritatea de investiții 10.iii “Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârsta într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite” și cu Obiectivul specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajatilor”.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1. Dezvoltarea competențelor în domeniul alfabetizării digitale pentru un număr de 315 angajați din IMM-uri eligibile, prin participarea la cursuri de formare profesională dedicate nivelului lor de competență (de bază, avansate sau dedicate specialiștilor din domeniul IT). Acțiunile de formare pentru cele 315 persoane vor aduce un plus de cunoaștere pentru participanți, fiind derulate transferuri de informații cu privire la cele mai relevante arii tematice din domeniul competentelor digitale, indiferent de nivelul inițial de cunoaștere al acestor persoane: cursuri de nivel de baza: competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de invățare și cunoaștere (rețele sociale și servicii digitale gratuite); cursuri dedicate utilizatorilor avansați (în domeniul social media/marketing digital; în domeniul comerțului electronic; în domeniul securității cibernetice) și cursuri dedicate specialiștilor din domeniul IT (cursuri de programare în diverse limbaje).

OS2: Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste domenii/specializări inteligente privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

OS3: Susținerea a cel puțin 72 de IMM-uri in vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul competențelor digitale, în speța prin realizarea și implementarea aplicației mobile “Tech Radar”, va crea premisele pentru creșterea competitivității prin inovare pe termen mediu și lung.

OS4: Promovarea implementării temelor secundare FSE specifice acestui tip de proiect și apel, prin crearea de parteneriate la nivelul regiunilor Centru și Nord-Est care vor implica stakeholderi relevanți pentru obiectivele proiectului: reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai autorităților publice locale din regiune, reprezentanți ai agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, reprezentanți ai mediului academic, reprezentanți ai furnizorilor de formare profesională în domeniul digital, reprezentanți din partea unor incubatoare sau hub-uri de afaceri, etc., prin implicarea activă a mai multor experți de renume din domeniul digital, care vor constitui rețeaua Ambasadorilor Tech Nation în cadrul activităților proiectului.

Obiectivul general al proiectului este în linie cu Obiectivul tematic 8: “Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă”, cu prioritatea de investiții 10.iii “Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor cai de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite” și cu Obiectivul specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.

Dezvoltarea competențelor în domeniul alfabetizării digitale pentru un număr de 315 angajați din IMM-uri eligibile, prin participarea la cursuri de formare profesională dedicate.

Susținerea a cel puțin 72 de IMM-uri în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul competențelor digitale.

  • Angajaţi care beneficiază de programe de formare: 315.
  • Persoane care dobândesc/care şi-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant: 287.
  • Întreprinderi sprijinite: 72.
  • 3 IMM-uri care introduce programe de formare la locul de munca la 6 luni dupa finalizarea sprijinului

 

Activitatea 1. Activități specifice managementului de proiect

Activitatea 2. Organizarea și derularea unei campanii de conștientizare privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă și recrutare / selecția grupului țintă

Activitatea 3. Furnizarea programelor de formare profesională, evaluarea și certificarea competențelor profesionale

Activitatea 4. Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învăţare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor